Heather Ellis 2 0 31 0 0

Anastasia McGee 1 0 44 0 0

Anastasia McGee 1 0 39 0 0

Anastasia McGee 0 0 41 0 0

Anastasia McGee 0 0 40 0 0

Anastasia McGee 0 0 38 0 0

Anastasia McGee 0 0 37 0 0

Anastasia McGee 0 0 39 0 0

Anastasia McGee 0 0 42 0 0

Anastasia McGee 0 0 40 0 0

Heather Ellis 0 0 29 0 0

Heather Ellis 0 0 27 0 0

Heather Ellis 0 0 28 0 0

Heather Ellis 0 0 26 0 0

Heather Ellis 0 0 27 0 0

Heather Ellis 0 0 29 0 0

Heather Ellis 0 0 24 0 0

Heather Ellis 0 0 25 0 0

Heather Ellis 0 0 27 0 0

Heather Ellis 0 0 25 0 0

Heather Ellis 0 0 26 0 0

Heather Ellis 0 0 23 0 0

Heather Ellis 0 0 24 0 0

Heather Ellis 0 0 25 0 0

Heather Ellis 0 0 25 0 0

Heather Ellis 0 0 24 0 0

Heather Ellis 0 0 25 0 0

Heather Ellis 0 0 22 0 0

Heather Ellis 0 0 26 0 0